“Lad de små børn komme til mig”

- siger Jesus.

For børn og juniorer

I Herning Bykirke er gudstjenesten også for børn og juniorer. Det er vigtigt for os, at børn og juniorer føler sig som en del af kirken på lige fod med alle andre.

Typisk ser det sådan ud:

 • Vi begynder gudstjenesten sammen.
 • I begyndelsen af gudstjenesten hjælper børnene ofte med at finde den ledetråd, der giver et hint om, hvad børnekirken handler om den pågældende dag.
 • Lige inden prædikenen synger vi sammen vores børnekirkesang, hvor alle børn er velkomne til at komme op foran og synge.
 • Herefter er der kirke for de yngste i deres egne lokaler
  • Minikirke (0-4 årige sammen med en voksen)
  • Børnekirke (4 år - 2. klasse)
  • Juniorkirke (3.-6. klasse)

Fire gange om året afholdes der generationsgudstjenester, hvor børn, juniorer, unge og voksne deltager i hele gudstjenesten sammen. 

Vores børnekirke er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og vi indhenter børneattester på alle vores ledere i børne- og juniorarbejdet.

Minikirke (0-4 år)

Under prædikenen mødes vi i caféen. Børnene følges med en voksen. 

 • vi synger nogle sange sammen,
 • hører en kort bibelhistorie,
 • og beder fadervor.

Derefter er der tid at lege og hygge.

Til nogle gudstjenester er der mulighed for at følge gudstjenesten på livestream i den ene ende af caféen.

Børnekirke (4 år - 2. klasse)

Efter børnekirkesangen følges vi op i børnekirkelokalet, hvor vi synger sammen, hører bibelhistorie og laver aktiviteter sammen. 

Der er børnekirke de fleste søndage. Hvis ikke, fremgår det af kalenderen. 


Vores børnekirke er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og vi indhenter børneattester på alle vores ledere i børnearbejdet.

Juniorkirke (3. - 6. klasse)

Mens præsten prædiker mødes juniorerne i juniorkirkelokalet, hvor vi taler sammen om en bibeltekst eller et tema.

Derudover laver vi også forskellige aktiviteter. 

Der er juniorkirke de fleste søndage. Hvis ikke, fremgår det af kalenderen.


Vi indhenter børneattester på alle vores ledere i juniorarbejdet.

Politik vedrørende forebyggelse af seksuelle overgreb

Vi håber aldrig det sker, men vi er i Herning Bykirke en del af virkeligheden, en virkelighed hvor det frygtelige kan ske, at mennesker begår overgreb mod andre. Det tager vi alvorligt og vi vil aktivt forebygge imod det, for vi ønsker at det skal være trygt for alle at deltage i menighedens arbejde, for børn såvel som unge, voksne, forældre, ledere og frivillige. Vi vil i Herning Bykirke derfor gøre det tydeligt, hvad vi gør for at forebygge ethvert misbrug/overgreb, og hvordan vi vil håndtere det, hvis det en dag sker! Det kan du læse om her:

1) Procedure til forebyggelse af seksuelle overgreb

a) Vi indhenter børneattester

Vi indhenter børneattester på alle faste ledere i vores arbejde blandt børn og unge under 18 år, samt alle ansatte.
En børneattest fortæller, om man er straffet for seksuelle forhold til børn under 15. Menighedens præst anmoder om politiet om en børneattest, den frivillige medarbejder giver samtykke hertil, hvorefter politiet sender en børneattest til præsten.
Læs mere på kulturministeriets hjemmeside her.

I tilfælde af en ikke ren børneattest tager Menighedens præst kontakt til ansøgeren, som ikke længere kan være frivillig medarbejder i arbejde med børn under 15 år i Herning Bykirke. Vi formidler gerne hjælp til vedkommende.

b) Lederteams skal drøfte problematikken årligt

Alle teams der i Herning Bykirke arbejder med børn og unge i menigheden skal årligt tage en snak om, hvordan man kan beskytte børnene og hinanden.
Følgende spørgsmål kunne benyttes til en drøftelse:

 1. Hvordan undgår vi hos os, at der kan ske overgreb/misbrug af børn?
 2. Hvilke signaler skal vi være opmærksom på fra børn/voksne?
 3. Hvilke retningslinier skal der være for vore samvær, så dette er gennemsigtigt?
 4. Hvordan skal vi som ledere forholde os, hvis der sker overgreb/misbrug hos os?

Læs evt. mere om dette på søndagsskolernes hjemmeside

2) Handlingsplan i tilfælde af seksuelle overgreb

Formål

 • Først og fremmest at beskytte offeret for overgrebet bedst muligt
 • I påkommende tilfælde at skabe gennemsigtighed og sikre mod vilkårlighed i forhold til både offer og overgriber.
 • Endelig at sikre menigheden bedst muligt i den uro og usikkerhed, som et overgreb måtte afstedkomme.

Definition af overgreb

 • Der er tale om et overgreb, når et medlem i menigheden – ansat eller frivillig – udnytter sin stilling eller position til at tilfredsstille egne seksuelle behov. Der gælder skærpende omstændigheder, hvis det drejer sig om børn.
 • Et overgreb er i sammenhængen her ikke begrænset til blot at være iht. lovgivningen strafbare forhold.

Ved mulige overgreb

 • Kommer et muligt overgreb til menighedsledelsens kendskab drøftes sagen uden opsætning med sagens parter og med menighedens tilsynsmand. Vurderes der at kunne være tale om mulige strafbare forhold overgives sagen af præsten, formanden eller et andet medlem i menighedsledelsen, som i den aktuelle sag måtte være habil, straks til relevante myndigheder (socialudvalg /politi).
 • I forhold til det mulige offer er menigheden forpligtet på at yde støtte og sjælesorg. Hvor overgreb har fundet sted, kan menigheden efter aftale yde økonomisk støtte til/betale for eventuelle terapiforløb til offeret og dets nærmeste.
 • I forhold til den mulige overgriber sørger menighedsledelsen i alle tilfælde for, at vedkommende – til skyldsspørgsmål er afklaret – fratræder div. tjenester og hverv i menigheden. Menighedsledelsen sørger så vidt muligt for, at overgriberen og dennes nærmeste tilbydes sjælesorg, gennem kontakter til tilsvarende menigheder.

I øvrigt … 

 • indskærpes menighedsledelsens absolutte tavshedspligt, mens en sag pågår.
 • Ovenstående retningslinjer gøres kendt i menigheden og revideres af menighedsledelsen efter behov.

Dette blev besluttet i menighedsledelsen 22. juni 2017