Herning Bykirkes vedtægter

 Af 2. september 2012

§1. Navn og hjemsted

       Stk. 1. Frimenighedens navn er ”Herning Bykirke”.

      Stk. 2. Frimenigheden har hjemsted i Herning Kommune.

 
§2. Grundlag

      Stk. 1. Frimenigheden er forpligtet på de bibelske skrifter som Guds inspirerede, urokkelige og fuldt troværdige ord som kilde og norm for kristen lære og liv.

      Stk. 2. Frimenigheden anser de for Den danske Folkekirke gældende bekendelsesskrifter: de oldkirkelige bekendelser (den apostolske, den nikæno-konstantinopolitanske og den athanasianske) og de reformatoriske bekendelsesskrifter (den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus) som sand og forpligtende tolkning af de bibelske skrifter og sakramenternes betydning.

     Stk. 3. Frimenigheden anser ”Odense-erklæringen – om kirkens tro” af 27. august 2006, som en tydelig og nutidig formulering af kirkens tro og bekendelse.

    Stk. 4. Denne paragraf kan ikke ændres i strid med sin hensigt.

§3. Formål

Frimenighedens formål er:

 • at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker uanset baggrund kan møde det frigørende evangelium om Jesus Kristus gennem forkyndelse og forvaltning af sakramenterne.
 • at inspirere og udruste menighedens medlemmer til et engageret liv i tro og tjeneste for medmennesker gennem omsorg og vidnesbyrd.
 • at deltage aktivt i missionsarbejde i ord og gerning lokalt, nationalt og internationalt.

§4. Organisation

      Stk. 1. Frimenigheden er en selvstændig evangelisk-luthersk frimenighed og omfattet af de for evangelisk-lutherske frimenigheder gældende love og bestemmelser.               

     Stk. 2. Frimenigheden er under teologisk tilsyn fra Evangelisk Luthersk Netværk (ELN).

    Stk. 3. Frimenigheden ønsker at være en aktiv og engageret deltager i relevante netværk med         andre frimenigheder og andre menighedslignende sammenhænge.

   Stk. 4. Frimenigheden ønsker at blive en del af en landsdækkende evangelisk-luthersk frikirke og vil arbejde aktivt sammen med andre frimenigheder frem mod etablering af en sådan frikirke.

§5. Medlemskab

    Stk. 1. Enhver, der er døbt, er fyldt 18 år og skriftligt kan tilslutte sig §2 og §3, kan søge om optagelse som medlem af frimenigheden. Hjemmeboende børn under 18 år er omfattet af medlemskabet, idet samtykke dog kræves af børn over 15 år. Henvendelse om optagelse rettes til frimenighedens præst.

   Stk. 2. Medlemskab medfører ikke på nogen måde ret til andel i frimenighedens formue.

  Stk. 3. Det er en forudsætning for bevarelse af medlemsskabet, at det fastsatte årlige kontingent betales til den fastsatte tid.

  Stk. 4. Udmeldelse af frimenigheden kan ske med omgående virkning ved skriftlig henvendelse til frimenighedens præst eller formand.

  Stk. 5. Kommer et medlem i varig modstrid med frimenighedens formål og grundlag som anført i §2 og §3, kan vedkommendes medlemskab ophæves af et flertal på mindst 2/3 af menighedsledelsens medlemmer. En sådan beslutning kan af medlemmet ankes til førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende kan genoptages som medlem af frimenigheden, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§6. Generalforsamling

     Stk. 1. Generalforsamlingen er frimenighedens øverste myndighed.

     Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Den ordinære generalforsamling indvarsles senest en måned før generalforsamlingens afholdelse på frimenighedens hjemmeside på Internettet og ved direkte skriftlig henvendelse til frimenighedens medlemmer, for eksempel pr. e-mail.

    Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være menighedsledelsens formand skriftligt i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse.

    Stk. 4. Kandidatforslag til menighedsledelsesvalget med kandidatens tilslutning skal ligeledes være menighedsledelsens formand skriftligt i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Menighedsledelsen har dog mulighed for at opstille kandidater helt frem til valgets afholdelse.

    Stk. 5. Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling fremsendes senest to uger før generalforsamlingens afholdelse til frimenighedens medlemmer, for eksempel pr. e-mail, og skal indeholde følgende punkter, som kan suppleres efter behov:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Menighedsledelsens beretning om arbejdet i det forløbne år og planer for det følgende år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og af budgettet for det følgende år
 4. Drøftelse og godkendelse af beretningen og af regnskabet og budgettet.
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 6. Valg til menighedsledelsen.
 7. Valg af revisorer.
 8. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, jf. stk. 3
 9. Eventuel

        Stk. 6. Valg af menighedsledelsesmedlemmer og suppleanter foregår ved skriftlig afstemning og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de relevante kandidater i det omfang, det er nødvendigt for at få afgjort resultatet af valget. Ved valg til menighedsledelsen kan ethvert stemmeberettiget medlem stemme på op til så mange kandidater, som skal indvælges i menighedsledelsen det pågældende år.

       Stk. 7. Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning, med mindre ét eller flere stemmeberettigede medlemmer begærer skriftlig afstemning. Undtaget herfor er de forhold, som ifølge vedtægterne kræver særligt stemmeflertal.

      Stk. 8. Stemmeberettiget ved generalforsamlingen er enhver person, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er medlem af frimenigheden. Dog deltager frimenighedens præst i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. Ved fremvisning af skriftlig fuldmagt kan ethvert fremmødt stemmeberettiget medlem endvidere stemme for op til tre ikke-fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Det er ikke muligt at stemme pr. brev.

      Stk. 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

     Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan besluttes afholdt af menighedsledelsen eller af en gruppe bestående af mindst 1/3 af frimenighedens stemmeberettigede medlemmer og indvarsles på samme måde som en ordinær generalforsamling. Dagsordenen, der fremsendes på samme måde som for en ordinær generalforsamling, skal ud over valg af dirigent og referent indeholde de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§7. Menighedsledelsen

     Stk. 1. Menighedsledelsens opgave er at varetage det overordnede ansvar for frimenighedens virksomhed i henhold til gældende vedtægter. Menighedsledelsen kan uddelegere ansvaret for den daglige ledelse til præsten, der som frimenighedens åndelige hyrde har det teologiske ansvar.

     Stk. 2. Menighedsledelsen består af syv personer inklusive frimenighedens præst, der er fast medlem af menighedsledelsen.

    Stk. 3. Menighedsledelsens medlemmer vælges af frimenighedens medlemmer ved den årlige ordinære generalforsamling.

   Stk. 4. Valgbare til menighedsledelsen er alle medlemmer af frimenigheden.

   Stk. 5. Menighedsledelsens medlemmer vælges for en periode på tre år, idet der hvert år er to medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted to gange, således at et medlem maksimalt kan sidde i menighedsledelsen i tre på hinanden følgende valgperioder. Ved den stiftende generalforsamling vælges seks bestyrelsesmedlemmer, således at de to, der opnår flest stemmer, vælges for tre år, de to næste vælges for to år, mens de to, der får færrest stemmer, vælges for en etårig periode. (Den sidste sætning i stk. 5 slettes fra vedtægterne efter den ordinære generalforsamling i 2014.)

   Stk. 6. De opstillede kandidater, som ikke opnår tilstrækkeligt mange stemmer til at opnå valg til menighedsledelsen, bliver suppleanter, således at den suppleant, der har opnået flest stemmer, bliver 1. suppleant, den med næstflest stemmer bliver 2. suppleant osv. Ved et valgt medlems udtræden af menighedsledelsen inden for valgperioden indtræder den højst rangerende suppleant i den resterende del af det udtrædende menighedsledelsesmedlems valgperiode som fuldgyldigt menighedsledelsesmedlem med stemmeret i menighedsledelsen.

     Stk. 7. Menighedsledelsen konstituerer sig ved sit første møde – og senest en måned efter valget – med formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet kassereren dog af menighedsledelsen kan udpeges uden for menighedsledelsen. Kassereren deltager da i menighedsledelsens møder uden stemmeret. Frimenighedens præst kan ikke vælges som formand eller kasserer. Menighedsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte de nødvendige arbejdsudvalg, som den skønner nødvendige. Sådanne arbejdsudvalg kan indbydes til at deltage i menighedsledelsens møder uden stemmeret.

      Stk. 8. Menighedsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af de valgte medlemmer er til stede ved et retmæssigt indkaldt møde, jf. stk. 9. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, der dog kan genfremsættes i forbindelse med et senere menighedsledelsesmøde.

      Stk. 9. Formanden eller mindst tre af menighedsledelsens valgte medlemmer indkalder til menighedsledelsens møder.

    Stk. 10. Frimenigheden tegnes af menighedsledelsens formand sammen med et andet medlem af menighedsledelsen, alternativt af næstformanden sammen med to andre medlemmer af menighedsledelsen. I forbindelse med leje, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes frimenigheden af den samlede menighedsledelse.

 

§8. Præsteansættelse og præstens funktion

       Stk. 1. Menighedsledelsen ansætter og afskediger frimenighedens præst og eventuelle hjælpepræster så vel som frimenighedens øvrige medarbejdere.

       Stk. 2. Frimenighedens præst og eventuelle hjælpepræster kan afskediges af menighedsledelsen, når mindst fire af menighedsledelsens medlemmer stemmer herfor på to efter hinanden følgende menighedsledelsesmøder.

       Stk. 3. Præsten er frimenighedens hyrde og ansvarlig for den teologiske linje i frimenigheden, jf. præstens arbejdsbeskrivelse.

      Stk. 4. I det omfang, det er muligt og relevant, søger præsten samarbejde med andre menigheder, lægmandsbevægelser og andre organisationer for der at støtte op om igangværende aktiviteter for alle aldersgrupper. I det omfang et sådant samarbejde ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, kan sådanne aktiviteter i samråd med menighedsledelsen oprettes i frimenighedens regi.

§9. Økonomi, regnskab og revision

       Stk. 1. Frimenighedens økonomiske midler forvaltes af menighedsledelsen i overensstemmelse med gældende vedtægter.

       Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren i en af menighedsledelsen godkendt form. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

       Stk. 3. Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for et år ad gangen.

      Stk. 4. Regnskabet følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra Herning Bykirkes stiftelse til 31/12 2013 (Denne formulering slettes efter den første ordinære generalforsamling.)

    Stk. 5. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

    Stk. 6. Frimenigheden hæfter for frimenighedens forpligtelser med frimenighedens formue. Der påvirker ikke frimenighedens medlemmer eller menighedsledelsen nogen personlig hæftelse for frimenighedens forpligtelser af nogen art.

    Stk. 7. Ved udtræden af frimenigheden eller ved dødsfald løses et medlem og dets bo fra dets forpligtelser over for frimenigheden, ligesom medlemmet og dets bo ikke har noget krav over for frimenigheden eller andel i dens formue.

§10. Vedtægtsændringer

         Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal være menighedsledelsens formand skriftligt i hænde senest tre uger før afholdelse af en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling og fremsendes sammen med dagsordenen, jf. §6, stk. 3 og 10.

         Stk. 2. Ændringer i frimenighedens vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst seks ugers mellemrum stemmer derfor. Skriftlige fuldmagter kan anvendes i overensstemmelse med vedtægternes §6, stk. 8.

§11. Frimenighedens opløsning

        Stk. 1. Såfremt forholdene udvikler sig sådan, at det skønnes umuligt eller uhensigtsmæssigt at fortsætte frimenighedens drift, kan frimenigheden opløses under samme betingelser som vedtægtsændringer, jf. §10, stk. 2.

      Stk. 2. Ved opløsning af frimenigheden tilfalder alle frimenighedens midler Evangelisk Luthersk Netværk eller et andet kirkeligt arbejde efter indstilling fra menighedsledelsen og vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Herning den 2. september 2012.

Kalender

 • Undervisningsaften v/Peter Bruun
  18-02-2019 19:30
 • Gudstjeneste
  24-02-2019 10:00
 • Årsfest og Generalforsamling
  02-03-2019 09:30
 • Generationsgudstjeneste
  03-03-2019 10:00
 • Gudstjeneste
  10-03-2019 10:00
Copyright © 2018 Herning Bykirke